Beleidsplan 2024 en volgende jaren

In 2024 en de jaren die voor ons liggen zullen wij ons weer inzetten om een bijdrage te leveren aan
de bevordering van de geestelijke gezondheid van de mensen die op ons pad komen.

Praktisch betekent dit, dat we in die jaren weer onze wekelijkse samenkomsten zullen houden om
elkaar op te bouwen in het geloof in Jezus Christus en hen daarvoor verder toe te rusten.

Ook de gebedsdienst en de bijbelstudie, die in principe iedere maand zullen worden gehouden,
worden daarvoor gebruikt.

Om de Gemeente meer bekendheid te geven en de mensen bekend te maken met het evangelie van
Jezus Christus zal er op diverse manieren evangelisatiewerk worden gedaan.

Er zal ook weer bezien worden of wij ondersteunend kunnen zijn aan personen en/of instellingen,
die overeenkomen met onze doelstelling.

Onze zoektocht naar een ander gebouw hebben we stilgelegd. Vanwege de financiële consequenties
en de grootte van de Gemeente is dat niet haalbaar. In verband met de nieuwbouwplannen van de
Ringkant, waar we met de Gemeente samenkomen, zullen we naar het zi ch laat aanzien daar het
hele jaar 2024 nog zijn. Zodra de sloop begint gaan we naar het gebouw de Mettenburcht te
Nieuwveen. Afspraken zijn daar al over gemaakt. Verder zullen wij in het jaar 2024 die activiteiten
ontwikkelen, die behoren bij de doelstell ingen van Gemeente Immanuël.

Verslag gemeente Immanuël over het jaar 2023

Met dankbaarheid zien we terug op het jaar 2023. De Heer heeft ons werk en de activiteiten ook in
2023 weer rijkelijk gezegend.
Dat is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de gemeenteleden.
Mede door de giften, die wij ontvingen van gemeenteleden en van hen die de Gemeente een goed
hart toedragen, konden wij onze doelstelling voor het jaar 2023 realiseren.
Het bestuur van de Stichting Gemeente Immanuël heeft in het jaar 2023 vier maal vergaderd.
In het bestuur zijn geen wijzigingen opgetreden.

Doelstelling

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de
geestelijke gezondheid van de mens.

Dit doel tracht de Gemeente Immanuël te bereiken door: Samenkomsten; Toerusting; Spreken en
getuigen; Pastoraat en de gebedsbediening.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in
redelijkheid gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Samenkomsten

Op alle zondagen in het jaar 2023 is een samenkomst gehouden in de Ringkant te
Nieuwveen,

Hazeweg 1. Op Goede Vrijdag is er om 14.30 uur een dienst gehouden. De dienst op
oudejaarsavond is vervallen.

Voorbede

In het jaar 2023 is er door vrijwilligers weer gebeden voor allerlei mensen en situaties in ons land.
Het is een groep mensen, die al dan niet tot de Gemeente Immanuël behoren, voor hen bidden en op
de bres staan.
Met de hele groep zijn we op de gebedsgroepdag op zaterdag 28 oktober samen gekomen.

Spreken en getuigen

In het jaar 2023 zijn er geen uitnodigingen gekomen om te spreken.

Bijbelstudie

Op de 4de maandagavond van de maand zijn er bijbelstudies geweest. Dit waren er in 2023 tien in
totaal. In de decembermaand is er geen bijbelstudie.

Pastoraat

Het pastoraat krijgt bekendheid door mond op mondreclame en door het boek “Mijn uitgewiste
verleden”. De mensen komen uit verschillende Kerken/Gemeenten en van diverse kanten van het
land.

Door praten en bidden zien we dat mensen leren omgaan met de nieuwe situatie. God doet mooie
dingen in de levens van de mensen, zodat ze het leven weer aan kunnen en zelfstandig verder
kunnen gaan. Deze bediening wordt langzamerhand afgebouwd.

Gebedsdienst

Op de 2de maandagavond van de maand was er in 2023 een gebedsdienst. In totaal zijn dat er negen
geweest.

Op deze gebedsdienst worden anderen in de gelegenheid gesteld om te oefenen in het brengen van
het Woord van God, waarna er met elkaar gebeden wordt voor de noden in de Gemeente, bij de
gemeenteleden, de omgeving waar we wonen en de noden wereldwijd.

WINST- EN VERLIESREKENING 2021/2023

Inkomsten202120222023
Inkomsten€ 22.158€ 18.998€ 18.919
Boekhuis€ 740€ 1030
Rente€ 764
Voorraad Boekhuis
Vrijval huur 2020€ 1.437€ 1
€ 24.335€ 20.029€ 19.683
Uitgaven202120222023
Bedieningskosten€ 5.490€ 5.808€ 7.219
Vervoerskosten€ 1.577€ 1.781€ 1.098
Giften€ 12.555€ 19.275€ 23.525
Huisvestingskosten€ 2.336€ 3.223€ 3.414
Kantinekosten€ 295€ 256€ 506
Algemene kosten€ 2.051€ 1.938€ 2322
Afschrijvingen€ 144€ 0
Afwaardering
voorraad
€ 414€ 1.645
Boekhuis€ 355€ 797€ 657
€ 25.217€ 34.723€ 38.741
Resultaat:– € 882– € 14.694– € 19.058
====== ============

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de doelstelling van de Stichting Gemeente Immanuël

Op basis van de verstrekte gegevens heeft Victory Administratiëns de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Schuiven naar boven