Samenkomst Zondag 29 januari

Er is op zondag 29 januari om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden”

Mattheüs 3:13

Aan het begin van de dienst zingen wij enkele liederen.

Daarna worden de mededelingen gedaan.

Ook is er een tijd van lofprijs en aanbidding, waarin wij onze Here God aanbidden met woorden en liederen, en Hem loven en prijzen.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u eens een dienst meemaken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 01725 572781 of 0622443393.

Samenkomst Zondag 5 februari

Er is op zondag 5 februari om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en Hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op Hem neerkomen”

Mattheüs 3:16

Aan het begin van de dienst zingen wij enkele liederen.

Zoals elke eerste zondag, vieren wij ook nu het avondmaal met elkaar. Dit om te gedenken dat Jezus stierf voor ons aan het kruis, maar ook te vieren dat Hij weer is opgestaan.

Na een afsluitend lied zullen de mededelingen worden gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding, om Hem te eren en te aanbidden.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij koffie of thee met elkaar en praten gezellig nog wat na.

Wilt u eens een dienst meemaken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 01725 572781 of 0622443393.

Samenkomst Zondag 12 februari

Er is op zondag 12 februari om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“En de Here zeide tot mij: Gij hebt wel gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen.”

Jeremia 1:12

Wij beginnen de dienst met het zingen van enkele liederen, om ons op de Here te kunnen richten.

Daarna zullen de mededelingen worden gedaan.

Er is een tijd van lofprijs en aanbidding, om onze God te aanbidden met onze woorden van dank en liederen.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij koffie of thee met elkaar en praten gezellig nog wat na.

Wilt u eens een dienst meemaken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 01725 572781 of 0622443393.

Samenkomst Zondag 19 februari

Er is op zondag 19 februari om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Richt u merkteken op, stel u spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg, dien gij gewandeld hebt; keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden!”

Jeremia 31:21

Wij beginnen altijd met het zingen van enkele liederen.

Aansluitend worden de mededelingen doorgegeven.

Elke zondag hebben wij een tijd van lofprijs en aanbidding, die erg belangrijk is in onze diensten.

Het Woord wordt gebracht door Nestor Tsala

Na de dienst drinken wij koffie of thee met elkaar en praten gezellig nog wat na.

Kom gerust eens binnen om een dienst mee te maken. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 01725 572781 of 0622443393.

Schuiven naar boven