Samenkomst Zondag 29 Mei

Zondag 29 mei is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt”

Efeze 3:20

Wij zingen enkele liederen bij aanvang van de dienst om ons op de Here te kunnen richten.

Daarna worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze God. Wij eren Hem met onze woorden en liederen.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Als u eens een dienst bij wilt wonen, bent u van harte welkom .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Bijbelstudie Maandag 30 mei

Maandag 30 mei is er om 19.30 uur een Bijbelstudie in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Een ieder, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is”

Lucas 6:47

We beginnen met het zingen van enkele liederen ter ere van onze God en het opdragen van de bijbelstudie aan Hem.

Daarna gaan we met elkaar Lucas 6 bestuderen. Het is goed om te horen wat de ander erin gezien of gelezen heeft. Zo leren wij van elkaar.

Als afsluiting zal een ieder zijn of haar schat bekend maken die hij of zij gevonden heeft in dit gedeelte.

Het is een Woord dat de persoon aangesproken heeft.

Wilt u eens mee doen met een bijbelstudie? U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel:0172572781 of 0622443393

Samenkomst Zondag 5 juni

Zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” En er geschiede haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.”

Handelingen 2: 2

Wij zingen enkele liederen om de Here in ons midden te verwelkomen.

Vandaag vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest. De trooster die de Here Jezus ons gezonden heeft, toen Hij naar de Vader terugging.

Na het zingen vieren wij het avondmaal met elkaar om te gedenken dat Jezus gekruisigd is, maar ook weer is opgestaan.

Alles heeft Hij voor ons mensen, die Hem willen volgen, gedaan.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er tijd om gezellig na te praten, met wat lekkers en een stukje Pinksterbrood, koffie en thee.

Wilt u eens graag deze Pinksterdag met ons meevieren? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman.

Samenkomst Zondag 12 juni

Zondag 12 juni is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen

“Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt”

Efeze 3:20

Na het zingen van enkele liederen en de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor Onze Heer en Heiland.

Wij aanbidden Hem in woorden en liederen.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn met koffie en thee en altijd koek.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de Heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Gebedsdienst Maandag 13 Juni

Maandag 13 juni is er om 19.30 uur een Gebedsdienst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Psalmzingt de Here, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op de ganse aardbodem.”

Jesaja 12

Na het zingen van enkele liederen en de mededelingen, zal het Woord gebracht worden door Ada Schuurman.

Aansluitend zingen wij een lied en brengen onze gebeden voor Gods troon.

Wij bidden voor Nederland, de vervolgde christenen, Israël enz en ook voor persoonlijke situaties.

Wilt u de gebedsdienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven