Bijbelstudie maandag 23 november

Maandag 23 november is er om 19.30 uur een bijbelstudie in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Ik zeide in mijn hart: Nu welaan, ik zal u beproeven door vreugde; derhalve zie ook het goede aan; maar zie, ook dat was ijdelheid”

Prediker 2:1

Vanavond komen wij samen om Prediker 2 met elkaar te onderzoeken. Een ieder heeft dat voor zichzelf al bestudeerd. Maar het is goed om te zien wat een ieder eruitgehaald heeft. Ook zoeken wij een persoonlijke schat in dit gedeelte en delen dit met elkaar.

Heeft u zin om eens een bijbelstudie mee te maken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393.

Zondag 29 november

Zondag 29 november is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt, en onttrekken van de prijs van het land?”

Handelingen 5:3

Wij mogen weer samenkomen om onze Heer en Heiland te ontmoeten en Hem de eer te geven die Hem toekomt met lofprijs en aanbidding.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid om gezellig koffie of thee te drinken en wat na te praten.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom. Wilt u dit wel aangeven i v m de afstand die wij van elkaar moeten houden? Als uw eigen kerk of Gemeente nog geen dienst kunnen houden bent u bij ons welkom.

Voor meer informatie kunt zich wenden tot de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 062243393

Samenkomst zondag 6 december

Zondag 6 december is er om 10 uur een Samenkomst in het Zalencentrum de Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Ik ben het Brood des Levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten”

Johannes 6:35

Wat een zegen dat wij onze diensten kunnen houden en onze Here Jezus kunnen ontmoeten met elkaar. Wij mogen wat liederen zingen om God te eren.

Na dit zingen vieren wij avondmaal met elkaar. Dit doen wij ter nagedachtenis aan de kruisdood van Jezus, maar ook dat Hij weer is opgestaan voor ons, om ons te bevrijden van onze zonden en ongerechtigheden en overtredingen.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding, waarbij ieder zijn of haar hart en mond mag laten spreken om God persoonlijk de eer te geven.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst vinden wij het gezellig om samen nog koffie en thee te drinken.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom. Wilt dit aangeven bij de voorganger i v m het coronavirus, opdat wij onze maatregelen kunnen nemen. Als uw eigen kerk of Gemeente nog geen dienst kunnen houden bent u bij ons van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Samenkomst zondag 13 december

Zondag 13 november is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.

Lucas 6:37

Bereidt u voor om naar de dienst te gaan, in het huis des Heren om de Heer en elkaar weer te ontmoeten.

Na het zingen van enkele liederen, worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor de Vader en de Zoon.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman

Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn met koffie en thee. Er kan dan nog wat na gepraat worden.

Als uw eigen kerk nog geen diensten heeft, bent u bij ons van harte welkom. Geef het a u b wel even door aan de voorganger i v m het coronavirus.

Voor meer informatie kunt u bellen met de voorganger de heer A Schuurman. tel: 0172572781 of 0622443393

Gebedsdienst 14 december

Maandag 14 december is er om 19.30 uur een Gebedsdienst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen”

Galaten 5:1

Na het zingen van enkele liederen zal een Woord gebracht worden door Ada Schuurman.

Aansluitend zal de Heer geprezen worden en zullen wij de gebeden van ons hart voor Zijn Troon brengen. Het is goed om als Gemeente een gebedsdienst te houden, omdat dat een basis is voor de Gemeente.

Na de dienst drinken wij nog koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u eens een gebedsdienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393.

Schuiven naar boven