Anbi 2015

Beleidsplan 2016 en volgende jaren

In 2016 en de jaren die voor ons liggen zullen wij ons weer inzetten om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de geestelijke gezondheid van de mensen die op ons pad komen.

Praktisch betekent dit, dat we in die jaren weer onze wekelijkse samenkomsten zullen houden om elkaar op te bouwen in het geloof in Jezus Christus en hen daarvoor verder toe te rusten.

Ook de gebedsdienst, de bijbelstudie en de avonddienst, die iedere maand zullen worden gehouden, worden daarvoor gebruikt.
Om de Gemeente meer bekendheid te geven en de mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus zal er op diverse manieren evangelisatiewerk worden gedaan.

Er zal ook weer bezien worden of wij ondersteunend kunnen zijn aan personen en/of instellingen, die overeenkomen met onze doelstelling.

In de komende jaren gaan we ook weer verder met onze zoektocht naar een ander gebouw. Het huren van een gebouw, dat we op het oog hadden en waarvoor diverse gesprekken hebben plaatsgevonden, is uiteindelijk niet doorgegaan.

Verder zullen wij die activiteiten ontwikkelen, die behoren bij de doelstellingen van Gemeente Immanuël

Verslag Stichting Gemeente Immanuël over het jaar 2015

Met dankbaarheid zien we terug op het jaar 2015.
De Heer heeft ons werk en de activiteiten ook in 2015 weer rijkelijk gezegend.
Dat is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de gemeenteleden.
Mede door de giften, die wij ontvingen van gemeenteleden en van hen die de Gemeente een goed hart toedragen, konden wij onze doelstelling voor het jaar 2015 realiseren.
Het bestuur van de Stichting Gemeente Immanuël heeft in het jaar 2015 zeven maal vergaderd. Het
In het bestuur zijn geen wijzigingen gekomen.

Doelstelling

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens.
Dit doel tracht de Gemeente te bereiken door: Samenkomsten; Toerusting; Spreken en getuigen; Pastoraat en de gebedsbediening in binnen- en buitenland.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Samenkomsten

Alle zondagen van het jaar 2015 op één na werd er een samenkomst gehouden in de Ringkant te Nieuwveen, Hazeweg 1. Die éne zondagmorgen vond plaats in de Mettenburch te Nieuwveen.

Op de avond van Goede Vrijdag en de Oudejaarsavond zijn er ook diensten gehouden.

Onderwijsdiensten

De onderwijsdiensten werden gehouden op de 3de zondagavond van de maand in de Ringkant te Nieuwveen. Die hebben 11 x plaatsgevonden; één zondagavond is geannuleerd.

Voorbede

In het jaar 2015 is er door vrijwilligers weer gebeden op allerlei plaatsen in binnen- en buitenland.

Om hen te ondersteunen is er een groep mensen, die al dan niet tot de Gemeente Immanuël behoren, die tijdens die activiteiten voor hen bidden en op de bres staan.

Met de hele groep zijn we in 2015 op een zaterdag samen geweest, om de ervaringen met elkaar uit te wisselen en te evalueren.

Spreken en getuigen

In het jaar 2015 zijn er geen uitnodigingen gekomen om te spreken. Wél hebben zich enkele mensen door het boek “Mijn uitgewiste verleden” voor pastoraat aangemeld.

Bijbelstudie

Op de 4de maandagavond van de maand zijn er bijbelstudies geweest. Dit waren er in 2015 elf in totaal. 

Pastoraat

Het pastoraat krijgt bekendheid door mond op mondreclame en door het boek “Mijn uitgewiste verleden”. De mensen komen uit diverse delen van het land.

Door praten en bidden zien we dat mensen leren omgaan met de nieuwe situatie. God doet mooie dingen in de levens van de mensen, zodat ze het leven weer aan kunnen.

Gebedsdienst

Op de 2de maandagavond van de maand was er in 2015 een gebedsdienst. In totaal zijn dat er twaalf geweest.

Op deze gebedsdienst worden anderen in de gelegenheid gesteld om het Woord van God te brengen, waarna er met elkaar gebeden wordt voor de bekende noden.

WINST- EN VERLIESREKENING 2012/2014

Inkomsten201320142015
Inkomsten€  37.340€  29.828€  27.322
Rente€    1.291€    1.107€       876
 Totale Inkomsten€  38.631€  30.935€  28.198

Uitgaven20132014 2015
Bedieningskosten€  4.530 €  4.706 €  4.852
Vervoerskosten€  3.572 € 3.728 €  3.040
Giften€  4.432 €  4.498 €  3.662
Huisvestingskosten€  4.982 €  3.434 €  3.587
Kantinekosten€       93 €     175 €     331
Algemene kosten€  1.805 €  1.783 €  1.592
Afschrijvingen€     629 €     826 €     604
Afwaardering voorraad€     910 €     314 €  1.246
€  20.953€ 19.464€  18.914
Resultaat€  17.678€ 11.471€  9.284

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de doelstelling van de Stichting Gemeente Immanuël

Op basis van de verstrekte gegeven heeft Victory Administratiëns de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Schuiven naar boven