Anbi 2014

Beleidsplan 2015 en volgende jaren

In het jaar 2014 hebben wij het zevenjarig bestaan van de Gemeente Immanuël gevierd.

In 2015 en de jaren die voor ons liggen zullen wij ons weer inzetten om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de geestelijke gezondheid van de mensen die op ons pad komen.

Praktisch betekent dit, dat we in die jaren weer onze wekelijkse samenkomsten zullen houden om elkaar op te bouwen in het geloof in Jezus Christus en hen daarvoor verder toe te rusten.

Ook de gebedsdienst, de bijbelstudie en de avonddienst, die iedere maand zullen worden gehouden, worden daarvoor gebruikt.

Om de Gemeente meer bekendheid te geven en de mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus zal er op diverse manieren evangelisatiewerk worden gedaan.

Er zal ook weer bezien worden of wij ondersteunend kunnen zijn aan personen en/of instellingen, die overeenkomen met onze doelstelling.

In de komende jaren gaan we ook weer verder met onze zoektocht naar een ander gebouw.

Verder zullen wij die activiteiten ontwikkelen, die behoren bij de doelstellingen van Gemeente Immanuël

Verslag Stichting Gemeente Immanuël over het jaar 2014

Met dankbaarheid zien we terug op het jaar 2014.

De Heer heeft ons werk en de activiteiten ook in 2014 weer rijkelijk gezegend.

Dat is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de gemeenteleden.

Mede door de giften, die wij ontvingen van gemeenteleden en van hen die de Gemeente een goed hart toedragen, konden wij onze doelstelling voor het jaar 2014 realiseren.

Het bestuur van de Stichting Gemeente Immanuël heeft in het jaar 2014 zeven maal vergaderd. 

In het bestuur zijn geen wijzigingen gekomen.

Doelstelling

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens.

Dit doel tracht de Gemeente te bereiken door: Samenkomsten; Toerusting; Spreken en getuigen; Pastoraat.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Samenkomsten

Alle zondagen van het jaar 2014 werd er een samenkomst gehouden in de Ringkant te Nieuwveen, Hazeweg 1. Op de avond van Goede Vrijdag en de Oudejaarsavond zijn er ook diensten gehouden.

Onderwijsdiensten

De onderwijsdiensten werden gehouden op de 3de zondagavond van de maand in de Ringkant te Nieuwveen. Die hebben 12 x plaatsgevonden.

Voorbede

In het jaar 2014 is er door vrijwilligers weer gebeden op allerlei plaatsen in binnen- en buitenland.

Om hen te ondersteunen is er een groep mensen, die al dan niet tot de Gemeente Immanuël behoren, die tijdens die activiteiten voor hen bidden.

Met de hele groep zijn we in 2014 samen geweest, om de ervaringen met elkaar uit te wisselen en te evalueren.

Spreken en getuigen

In het jaar 2014 is er een uitnodiging gekomen van Family7 TV om in Café-Tinto over het boek “Mijn uitgewiste verleden” te spreken. Dat vraaggesprek heeft plaatsgevonden, wat redelijk veel reacties heeft

opgeleverd.

Bijbelstudie

Op de 4de maandagavond van de maand zijn er bijbelstudies geweest. Dit waren er in 2014 elf in totaal.

Pastoraat

Het pastoraat krijgt bekendheid door mond op mondreclame en door de TV-uitzending.

Door praten en bidden zien we dat mensen leren omgaan met de nieuwe situatie. God doet mooie dingen in de levens van de mensen, zodat ze het leven weer aan kunnen.

Gebedsdienst

Op de 2de maandagavond van de maand was er in 2014 een gebedsdienst. In totaal zijn dat er twaalf geweest.

Op deze gebedsdienst worden anderen in de gelegenheid gesteld om het Woord van God te brengen, waarna er met elkaar gebeden wordt voor de bekende noden.

WINST- EN VERLIESREKENING 2012/2014

Inkomsten201220132014
Inkomsten€  30.937€  37.340€  29.828
Rente€    1.264€    1.291€    1.107
€  32.201€  38.631€  30.935

Uitgaven201220132014 
Bedieningskosten€  4.824 €  4.530 €  4.706 
Vervoerskosten€  3.812 €  3.572 € 3.728 
Giften€  4.564 €  4.432 €  4.498 
Huisvestingskosten€  1.635 €  4.982 €  3.434 
Kantinekosten€     292 €       93 €     175 
Algemene kosten€  1.672 €  1.805 €  1.783 
Afschrijvingen€     226 €     629 €     826 
Afwaardering voorraad€         0€     910 €     314 
€  17.025€ 20.953€  19.464
Resultaat€  15.176€ 17.678€  11.471

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de doelstelling van de Stichting Gemeente Immanuël

Op basis van de verstrekte gegeven heeft Victory Administratiëns de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Schuiven naar boven