Samenkomst Zondag 14 augustus

Zondag 14 augustus is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;”

Lucas 21:25

Bij aanvang van de dienst zingen wij enkele liederen. We mogen weten dat de Heer in ons midden is.

Daarna worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst meemaken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Samenkomst Zondag 21 Augustus

Zondag 21 augustus is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Dit is het Woord des Heren tot Zerubbabel ( en tot iedereen), zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Here deze heerscharen “

Zacharia 4:6b

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen en richten ons op de Here.

Dan worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Paul van der Weiden.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Niet door kracht noch geweld

Bijbelstudie Maandag 22 Augustus

“En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat één van Zijn discipelen tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft”

Lucas 11:1

Maandag 22 augustus is er om 19.30 uur een Bijbelstudie Bij W en C Slats.

Bij aanvang zingen wij enkele liederen.

Daarna gaan wij met elkaar Lucas 11:1-32 bestuderen. Het is altijd heel fijn wat een ander in dit gedeelte gezien heeft.

Tijdens de studie is er koffie of thee in de pauze. Ook na afloop drinken wij nog wat met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u eens een Bijbelstudie bijwonen?

U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Samenkomst Zondag 28 Augustus

Zondag 28 augustus is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen”

1 Timótheüs 4:1

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen en nodigen hiermee de Here uit in ons midden.

Dan worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor de Eeuwige Drieëenheid.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Samenkomst Zondag 4 September

Zondag 4 september is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Wentel uw weg op de Here, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”

Psalm 37:5

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen. De Here Jezus is bij ons.

Wij vieren het avondmaal met elkaar om te gedenken dat Jezus Christus aan het Kruis gestorven is, maar Hij is ook weer opgestaan.

Daarna worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven