Beleidsplan 2022 en volgende jaren

In 2022 en de jaren die voor ons liggen zullen wij ons weer inzetten om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de geestelijke gezondheid van de mensen die op ons pad komen. 

Praktisch betekent dit, dat we in die jaren weer onze wekelijkse samenkomsten zullen houden om elkaar op te bouwen in het geloof in Jezus Christus en hen daarvoor verder toe te rusten. 

Ook de gebedsdienst en de bijbelstudie, die in principe iedere maand zullen worden gehouden, worden daarvoor gebruikt. 

Om de Gemeente meer bekendheid te geven en de mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus zal er op diverse manieren evangelisatiewerk worden gedaan.  

Er zal ook weer bezien worden of wij ondersteunend kunnen zijn aan personen en/of instellingen, die overeenkomen met onze doelstelling. 

In de komende jaren gaan we weer verder met onze zoektocht naar een ander gebouw. Vanwege de financiële consequenties en de grootte van de Gemeente is dat niet zo eenvoudig. Een ander gebouw is op termijn wel nodig gelet op de plannen die er zijn met het gebouw de Ringkant waar we met de Gemeente samenkomen. Verder zullen wij in het jaar 2022 die activiteiten ontwikkelen, die behoren bij de doelstellingen van Gemeente Immanuël.  

Ondanks het corona virus zijn de activiteiten in het algemeen gewoon doorgegaan. De diensten zijn nog een enkele keer gehouden vanuit huis en door middel van audio aan eenieder die wilde meeluisteren, ook buiten de Gemeente, toegezonden. Dit heeft prima gefunctioneerd.  

Verslag Stichting Gemeente Immanuël over het jaar 2021

Met dankbaarheid zien we terug op het jaar 2021, ondanks het coronavirus. 

De Heer heeft ons werk en de activiteiten ook in 2021 weer rijkelijk gezegend.  

Dat is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de gemeenteleden.  

Mede door de giften, die wij ontvingen van gemeenteleden en van hen die de Gemeente een goed hart toedragen, konden wij onze doelstelling voor het jaar 2021 realiseren. 

Het bestuur van de Stichting Gemeente Immanuël heeft in het jaar 2021 viermaal vergaderd.  

In het bestuur zijn geen wijzigingen opgetreden. 

Doelstelling

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens.  

Dit doel tracht de Gemeente Immanuël te bereiken door: Samenkomsten; Toerusting; Spreken en getuigen; Pastoraat en de gebedsbediening in binnen- en buitenland.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. 

Verslag uitgeoefende activiteiten

Samenkomsten

Op een enkele uitzondering na werd er op alle zondagen van het jaar 2021 een samenkomst gehouden in de Ringkant te Nieuwveen, Hazeweg 1. 

Op de avond van Goede Vrijdag is er geen dienst gehouden.  De oudejaarsavond is naar de middag verzet. 

Onderwijsdiensten

De onderwijsdiensten zijn per 31 december 2020 gestopt. 

Voorbede

In het jaar 2021 is er door vrijwilligers weer gebeden op allerlei plaatsen in ons land.  

Om hen te ondersteunen is er een groep mensen, die al dan niet tot de Gemeente Immanuël behoren, die tijdens die activiteiten voor hen bidden en op de bres staan. 

Met de hele groep zouden we op zaterdag 20 november samen komen, maar die moest in verband met het corona virus vervallen. 

Spreken en getuigen

In het jaar 2021 zijn er geen uitnodigingen gekomen om te spreken.  

Bijbelstudie

Op de 4de maandagavond van de maand zijn er bijbelstudies geweest. Dit waren er in 2021 zes in totaal. In de decembermaand is er geen bijbelstudie. 

Pastoraat

Het pastoraat krijgt bekendheid door mond op mondreclame en door het boek “Mijn uitgewiste verleden”. De mensen komen uit verschillende Kerken/Gemeenten en van diverse kanten van het land. 

Door praten en bidden zien we dat mensen leren omgaan met de nieuwe situatie. God doet mooie dingen in de levens van de mensen, zodat ze het leven weer aan kunnen en zelfstandig verder kunnen gaan. Dit jaar is een groot deel van het pastoraat beëindigd. 

Gebedsdienst

Op de 2de maandagavond van de maand was er in 2021 een gebedsdienst. In totaal zijn dat er acht geweest.  

Op deze gebedsdienst worden anderen in de gelegenheid gesteld om te oefenen in het brengen van het Woord van God, waarna er met elkaar gebeden wordt voor de noden in de Gemeente, bij de gemeenteleden, de omgeving waar we wonen en de noden wereldwijd.  

WINST- EN VERLIESREKENING 2019/2021

Inkomsten201920202021
Inkomsten€ 31.901 € 27.517€ 22.158
Boekhuis € 1.318€ 740
Rente€ 69 € 61
Voorraad Boekhuis € 120
Vrijval huur 2020€ 1.437
€ 31.970 € 29.016 € 24.335
Uitgaven201920202021
Bedieningskosten€ 8.052 € 4.321€ 5.490
Vervoerskosten€ 4.342 € 2.701€ 1.577
Giften€ 5.115 € 6.527€ 12.555
Huisvestingskosten€ 3.916 € 2.954€ 2.336
Kantinekosten€ 355 € 274€ 295
Algemene kosten€ 2.190 € 2.084€ 2.051
Afschrijvingen€ 150 € 150€ 144
Afwaardering voorraad€ 671 € 0€ 414
Boekhuis€ 144 € 1.238€ 355
€ 24.935 € 20.249€ 25.217
Resultaat:€ 7.035 € 8.767 – € 882
====== ====== ======

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de doelstelling van de Stichting Gemeente Immanuël 

Op basis van de verstrekte gegevens heeft Victory Administratiëns de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2. 

Schuiven naar boven