Beleidsplan 2021 en volgende jaren

In 2021 en de jaren die voor ons liggen zullen wij ons weer inzetten om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de geestelijke gezondheid van de mensen die op ons pad komen.

Praktisch betekent dit, dat we in die jaren weer onze wekelijkse samenkomsten zullen houden om elkaar op te bouwen in het geloof in Jezus Christus en hen daarvoor verder toe te rusten.

Ook de gebedsdienst en de bijbelstudie, die in principe iedere maand zullen worden gehouden, worden daarvoor gebruikt.

Om de Gemeente meer bekendheid te geven en de mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus zal er op diverse manieren evangelisatiewerk worden gedaan.

Er zal ook weer bezien worden of wij ondersteunend kunnen zijn aan personen en/of instellingen, die overeenkomen met onze doelstelling.

In de komende jaren gaan we weer verder met onze zoektocht naar een ander gebouw. Vanwege de financiële consequenties en de grootte van de Gemeente is dat niet zo eenvoudig. Een ander gebouw is op termijn wel nodig gelet op de plannen die er zijn met het gebouw de Ringkant waar we met de Gemeente samenkomen. Verder zullen wij in het jaar 2021 die activiteiten ontwikkelen, die behoren bij de doelstellingen van Gemeente Immanuël.

Door het corona virus zijn de activiteiten vanaf maart 2020 beperkt geworden. De diensten zijn gehouden vanuit huis en door middel van audio aan een ieder die wilde meeluisteren, ook buiten de Gemeente, toegezonden. Dit heeft prima gefunctioneerd. Vanaf juni werden de activiteiten stapsgewijze weer opgepakt.

Verslag Stichting Gemeente Immanuël over het jaar 2020

Met dankbaarheid zien we terug op het jaar 2020, ondanks het coronavirus.

De Heer heeft ons werk en de activiteiten ook in 2020 weer rijkelijk gezegend.

Dat is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de gemeenteleden.

Mede door de giften, die wij ontvingen van gemeenteleden en van hen die de Gemeente een goed hart toedragen, konden wij onze doelstelling voor het jaar 2020 realiseren.

Het bestuur van de Stichting Gemeente Immanuël heeft in het jaar 2020 vier maal vergaderd.

In het bestuur zijn geen wijzigingen opgetreden.

Doelstelling

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens.

Dit doel tracht de Gemeente Immanuël te bereiken door: Samenkomsten; Toerusting; Spreken en getuigen; Pastoraat en de gebedsbediening in binnen- en buitenland.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Samenkomsten

Alle zondagen van het jaar 2020 werd een samenkomst gehouden in de Ringkant te Nieuwveen, Hazeweg 1, met uitzondering van de periode 22 maart t/m 31 mei.

Op de avond van Goede Vrijdag en op oudejaarsavond is er ook geen dienst gehouden.

Onderwijsdiensten

De onderwijsdiensten werden gehouden op de 3de zondagavond van de maand in de Ringkant te Nieuwveen. Die hebben in verband met corona 7 x plaatsgevonden. Per 31 december 2020 zijn wij daarmee gestopt.

Voorbede

In het jaar 2020 is er door vrijwilligers weer gebeden op allerlei plaatsen in ons land.

Om hen te ondersteunen is er een groep mensen, die al dan niet tot de Gemeente Immanuël behoren, die tijdens die activiteiten voor hen bidden en op de bres staan.

Met de hele groep zouden we op zaterdag 7 november samen komen, maar die moest in verband met het corona virus vervallen.

Spreken en getuigen

In het jaar 2020 zijn er geen uitnodigingen gekomen om te spreken.

Bijbelstudie

Op de 4de maandagavond van de maand zijn er bijbelstudies geweest. Dit waren er in 2020 acht in totaal. In de decembermaand is er geen bijbelstudie.

Pastoraat

Het pastoraat krijgt bekendheid door mond op mondreclame en door het boek “Mijn uitgewiste verleden”. De mensen komen uit verschillende Kerken/Gemeenten en van diverse kanten van het land.

Door praten en bidden zien we dat mensen leren omgaan met de nieuwe situatie. God doet mooie dingen in de levens van de mensen, zodat ze het leven weer aan kunnen en zelfstandig verder kunnen gaan. Dit jaar heeft het pastoraat een deel van het jaar telefonisch plaatsgevonden.

Gebedsdienst

Op de 2de maandagavond van de maand was er in 2020 een gebedsdienst. In totaal zijn dat er zes geweest.

Op deze gebedsdienst worden anderen in de gelegenheid gesteld om te oefenen in het brengen van het Woord van God, waarna er met elkaar gebeden wordt voor de noden in de Gemeente, bij de gemeenteleden, de omgeving waar we wonen en de noden wereldwijd.

WINST- EN VERLIESREKENING 2017/2019

Inkomsten201820192020
Inkomsten€ 29.719€ 31.901 € 27.517
Boekhuis € 1.318
Rente€ 49€ 69 € 61
Voorraad Boekhuis € 120
€ 29.768€ 31.970 € 29.016
Uitgaven201820192020
Bedieningskosten€ 7.928€ 8.052 € 4.321
Vervoerskosten€ 4.568€ 4.342 € 2.701
Giften€ 2.753€ 5.115 € 6.527
Huisvestingskosten€ 3.972€ 3.916 € 2.954
Kantinekosten€ 464€ 355 € 274
Algemene kosten€ 1.840€ 2.190 € 2.084
Afschrijvingen€ 56€ 150 € 150
Afwaardering voorraad€ 1.479€ 671 € 0
Boekhuis€ 0€ 144 € 1.238
€ 23.060€ 24.935 € 20.249
Resultaat:€ 6.708€ 7.035 € 8.767
============ ======

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de doelstelling van de Stichting Gemeente Immanuël

Op basis van de verstrekte gegevens heeft Victory Administratiëns de jaarrekening 2020 samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Schuiven naar boven