Beleidsplan 2019 en volgende jaren

In 2019 en de jaren die voor ons liggen zullen wij ons weer inzetten om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de geestelijke gezondheid van de mensen die op ons pad komen.

Praktisch betekent dit, dat we in die jaren weer onze wekelijkse samenkomsten zullen houden om elkaar op te bouwen in het geloof in Jezus Christus en hen daarvoor verder toe te rusten. 

Ook de gebedsdienst, de bijbelstudie en de avonddienst, die in principe iedere maand zullen worden gehouden, worden daarvoor gebruikt. 

Om de Gemeente meer bekendheid te geven en de mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus zal er op diverse manieren evangelisatiewerk worden gedaan.  

Er zal ook weer bezien worden of wij ondersteunend kunnen zijn aan personen en/of instellingen, die overeenkomen met onze doelstelling. 

In de komende jaren gaan we weer verder met onze zoektocht naar een ander gebouw. Vanwege de financiële consequenties en de grootte van de Gemeente is dat niet zo eenvoudig.  
Verder zullen wij in het jaar 2019 die activiteiten ontwikkelen, die behoren bij de doelstellingen van Gemeente Immanuël 

Verslag Stichting Gemeente Immanuël over het jaar 2018 

Met dankbaarheid zien we terug op het jaar 2018. 

De Heer heeft ons werk en de activiteiten ook in 2018 weer rijkelijk gezegend.  

Dat is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de gemeenteleden.  

Mede door de giften, die wij ontvingen van gemeenteleden en van hen die de Gemeente een goed hart toedragen, konden wij onze doelstelling voor het jaar 2018 realiseren. 

Het bestuur van de Stichting Gemeente Immanuël heeft in het jaar 2018 zes maal vergaderd.  

In het bestuur zijn geen wijzigingen opgetreden. 

Doelstelling 

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens.  

Dit doel tracht de Gemeente Immanuël te bereiken door: Samenkomsten; Toerusting; Spreken en getuigen; Pastoraat en de gebedsbediening in binnen- en buitenland. 
 

Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. 

Verslag uitgeoefende activiteiten 

Samenkomsten 

Alle zondagen van het jaar 2018 op één na werd er een samenkomst gehouden in de Ringkant te Nieuwveen, Hazeweg 1. Die éne zondagmorgen vond plaats in de Sporthal De Vlijt te Zevenhoven.  

Op de avond van Goede Vrijdag is er ook een dienst gehouden. De Oudejaarsavonddienst hebben we laten vervallen. 

Onderwijsdiensten 

De onderwijsdiensten werden gehouden op de 3de zondagavond van de maand in de Ringkant te Nieuwveen. Die hebben 11 x plaatsgevonden; één zondagavond op Eerste Paasdag hebben wij  geannuleerd. 

Voorbede 

In het jaar 2018 is er door vrijwilligers weer gebeden op allerlei plaatsen in binnen- en buitenland.  

Om hen te ondersteunen is er een groep mensen, die al dan niet tot de Gemeente Immanuël behoren, die tijdens die activiteiten voor hen bidden en op de bres staan. 

Met de hele groep zijn we in 2018 op een zaterdag in oktober samen geweest, om de ervaringen met elkaar uit te wisselen, te evalueren en gezellig bij elkaar te zijn om elkaar beter te leren kennen. 

Spreken en getuigen 

In het jaar 2018 zijn er geen uitnodigingen gekomen om te spreken.  

Bijbelstudie 

Op de 4de maandagavond van de maand zijn er bijbelstudies geweest. Dit waren er in 2018 elf in totaal. In de decembermaand is er geen bijbelstudie. 

Pastoraat 

Het pastoraat krijgt bekendheid door mond op mondreclame en door het boek “Mijn uitgewiste verleden”. De mensen komen uit diverse kanten van het land. 

Door praten en bidden zien we dat mensen leren omgaan met de nieuwe situatie. God doet mooie dingen in de levens van de mensen, zodat ze het leven weer aan kunnen en zelfstandig verder kunnen gaan.. 

Gebedsdienst 

Op de 2de maandagavond van de maand was er in 2018 een gebedsdienst. In totaal zijn dat er twaalf geweest.  

Op deze gebedsdienst worden anderen in de gelegenheid gesteld om te oefenen in het brengen van het Woord van God, waarna er met elkaar gebeden wordt voor de noden in de Gemeente, bij de gemeenteleden, de omgeving waar we wonen en de noden wereldwijd.  

Inkomsten20162017 2018
Inkomsten€  30.438€  29.750€ 29.719
Rente0€       196€ 49
Totale Inkomsten€  30.438€  29.946€ 29.768
Uitgaven20162017 2018
Bedieningskosten€  5.668€  7.424€ 7.928
Vervoerskosten€  3.668€  4.854€ 4.568
Giften€  3.966€  2.666€ 2.753
Huisvestingskosten€  3.951€  3.809€ 3.972
Kantinekosten€  481€  235€ 464
Algemene kosten€  1.609€  1.712€ 1.840
Afschrijvingen€  209€  0€ 56
Afwaardering voorraad€  679€  120€ 1.479
€  20.231€  20.820€ 23.060
Resultaat€  10.207€ 9.126€ 6.708
Schuiven naar boven