Anbi 2013

Beleidsplan 2014 en volgende jaren

In het jaar 2014 zullen wij het zevenjarig bestaan van de Gemeente Immanuël vieren.
In de jaren die voor ons liggen zullen wij ons weer inzetten om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de geestelijke gezondheid van de mensen.

Praktisch betekent dit, dat we in die jaren weer onze wekelijkse samenkomsten zullen houden om elkaar op te bouwen in het geloof in Jezus Christus en hen daarvoor toe te rusten.

Ook de gebedsdienst, de bijbelstudie en de avonddienst, die iedere maand zullen worden gehouden, worden daarvoor gebruikt.

Om de Gemeente meer bekendheid te geven en de mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus zal er op diverse manieren evangelisatiewerk worden gedaan. Er zal ook weer bezien worden of wij ondersteunend kunnen zijn aan personen en/of instellingen, die overeenkomen met onze doelstelling.

In de komende jaren gaan we ook op zoek naar een ander gebouw.
Verder zullen wij die activiteiten ontwikkelen, die behoren bij de doelstellingen van Gemeente Immanuël

Verslag Stichting Gemeente Immanuël over het jaar 2013

Met dankbaarheid zien we terug op het jaar 2013. De Heer heeft ons werk en de activiteiten ook in 2013 gezegend. Dat is mede mogelijk gemaakt door de inzet van gemeenteleden. Mede door de giften, die wij ontvingen van gemeenteleden en van hen die de Gemeente een goed hart toedragen, konden wij onze doelstelling realiseren. Het bestuur van de Stichting Gemeente Immanuël heeft in het jaar 2013 acht maal vergaderd. In het bestuur zijn geen wijzigingen gekomen.

Doelstelling

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens.
Dit doel tracht de Gemeente te bereiken door: Samenkomsten; Toerusting; Spreken en getuigen; Pastoraat.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Samenkomsten

Alle zondagen van het jaar 2013 werd er een samenkomst gehouden in de Ringkant te Nieuwveen, Hazeweg 1. Op de avond van Goede Vrijdag en de Oudejaarsavond zijn er ook diensten gehouden.

Onderwijsdiensten

De onderwijsdiensten werden gehouden op de 3de zondagavond van de maand in de Ringkant te Nieuwveen. Die hebben 12 x plaatsgevonden.

Voorbede

In het jaar 2013 is er door vrijwilligers weer gebeden op allerlei plaatsen in binnen- en buitenland.
Om hen te ondersteunen is er een groep mensen, die al dan niet tot de Gemeente Immanuël behoren, die tijdens die activiteiten voor hen bidden.
Met de hele groep zijn we in 2013 samen geweest, om de ervaringen met elkaar uit te wisselen en te evalueren.

Spreken en getuigen

In het jaar 2013 is er een uitnodiging gekomen van Groot Nieuws Radio om over het boek “Mijn uitgewiste verleden” te spreken. Dat vraaggesprek heeft plaatsgevonden, wat redelijk veel reacties heeft opgeleverd.

Bijbelstudie

Op de 4de maandagavond van de maand zijn er bijbelstudies geweest. Dit waren er in 2013 elf in totaal.

Pastoraat

Het pastoraat krijgt bekendheid door mond op mondreclame. Door praten en bidden zien we dat mensen leren omgaan met de nieuwe situatie. God doet mooie dingen in de levens van de mensen, zodat ze het leven weer aan kunnen.

Gebedsdienst

Op de 2de maandagavond van de maand was er in 2013 een gebedsdienst. In totaal zijn dat er twaalf geweest. Op deze gebedsdienst worden anderen in de gelegenheid gesteld om het Woord van God te brengen, waarna er met elkaar gebeden wordt voor de bekende noden.

                               FINANCIÉLE VERANTWOORDING 2013

ACTIVA        31-12-2013
PASSIVA       31-12-2013
Vastgelegde middelenEigen vermogen
Materiële vaste activa€     1639  Kapitaal€   97.221
Vlottende activaKortlopende schulden         €     3.253
Voorraden
Boekwinkel                                 
Overlopende activa            
Liquide middelen                
€     8.148
€     1.291
€   89.396
€ 100.474€ 100.474

 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2013

Inkomsten
Bijdragen€   36.868
Boekhuis€       472
Rente€     1.291
€   38.631
Uitgaven
Bedieningskosten€   4.530
Vervoerskosten€   3.572
Giften   €   4.432
Huisvestingskosten€   4.982
Kantinekosten  €       93
Algemene kosten €   1.805
Afschrijvingen€     629
Afwaardering voorraad  €     910
€   20.953
Resultaat:€   17.678

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de doelstelling van de Stichting Gemeente Immanuël

Op basis van de verstrekte gegeven heeft Victory Administratiëns de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Schuiven naar boven