Anbi 2012

Verslag Stichting Gemeente Immanuël over het jaar 2012

We mogen met dankbaarheid terugzien op het jaar 2012.

De Heer heeft ook in 2012 ons werk en de activiteiten gezegend.
Dat was mede mogelijk door de inzet van de gemeenteleden.

Door de giften, die wij ontvingen van hen die de Gemeente een goed hart toedragen, konden wij onze doelstelling realiseren.

Het bestuur van de Stichting Gemeente Immanuël heeft in het jaar 2012 zeven maal vergaderd.
Het bestuur bestaat uit drie personen.

Er is geen vacature.

Doelstelling

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheidvan de mens.

Dit doel tracht de Gemeente te bereiken door: Samenkomsten; Toerusting; Spreken en getuigen; Pastoraat. 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Samenkomsten

Alle zondagen van het jaar 2012 werd er een samenkomst gehouden in de Ringkant te Nieuwveen, Hazeweg 1.

Op de avond van Goede Vrijdag en de Oudejaarsavond zijn er ook diensten gehouden.

Onderwijsdiensten

De onderwijsdiensten werden gehouden op de 3de zondagavond van elke maand in de Ringkant te Nieuwveen.

Voorbede

In het jaar 2012 is er door vrijwilligers weer gebeden op allerlei plaatsen in binnen- en buitenland.

Om hen te ondersteunen is er een groep mensen, die al dan niet tot de Gemeente Immanuël behoren, die tijdens die activiteiten voor hen bidden.

Met de hele groep zijn we in 2012 éénmaal samen geweest, om de ervaringen uit te wisselen en te evalueren.

Spreken en getuigen

In het jaar 2012 is er nog geen uitnodiging gekomen om over het boek “Mijn uitgewiste verleden” te spreken.

Bijbelstudie

Op de 4de maandagavond van de maand zijn er bijbelstudies geweest. Dit waren er in 2012 elf in totaal.

Pastoraat

Het pastoraat krijgt bekendheid door mond op mondreclame. Door praten en bidden zien we dat mensen leren omgaan met de nieuwe situatie.

God doet mooie dingen in de levens van de mensen, zodat ze het leven weer aan kunnen.

Gebedsdienst

Op de 2de maandagavond van de maand was er in 2012 een gebedsdienst.

In totaal zijn dat er twaalf geweest.
Op deze gebedsdienst worden anderen in de gelegenheid gesteld om het Woord van God te brengen, waarna er met elkaar gebeden wordt voor de bekende noden.

Schermafbeelding 2013-12-08 om 14.20.55

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de doelstelling van de Stichting Gemeente Immanuël

Op basis van de verstrekte gegeven heeft Victory Administratiëns de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Schuiven naar boven